S.M.I.T - Industrial Training Centre

 
Atreyawebs Test Cotents 15 Sun, 27-May-2012, 12:00 AM
Atreyawebs Test Cotents 14 Thu, 14-Jun-2012, 12:00 AM
Atreyawebs Test Cotents 13 Wed, 20-Jun-2012, 12:00 AM
All Updates

Governing Body

Dr Bhaban Gantayat

President

Mr Jammula Sankar Narayan

Secretary

Mr Pramod Kumar Panda

Joint Secretary-cum-Treasurer

Mrs Pratima SahuDr S. N. RathEr Pradyumna GantayatMr Ashok SahuMr Nagendra Prasad LalMr Sabyasachi Pattnaik